REGULAMIN DLA KLIENTÓW IDENTYFIKACJA.PL

IDENTYFIKACJA.PL – serwis internetowy oraz międzynarodowa baza oferująca ewidencję i identyfikację zwierząt oznakowanych mikroczipem, zwany dalej serwisem.

PODMIOT/ADMINISTRATOR – administrator serwisu i międzynarodowej bazy IDENTYFIKACJA.PL, Polskie Towarzystwo Rejestracji i Identyfikacji Zwierząt Sp. z o.o.

WŁAŚCICIEL – osoba określająca się jako właściciel zwierzęcia, która dobrowolnie wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych przez administratora w ramach świadczonych usług elektronicznej ewidencji i identyfikacji zwierząt.

KLIENT/PRZETWARZAJĄCY – gabinet, lecznica weterynaryjna lub schronisko z aktywną współpracą, której przedmiotem jest świadczenie przez IDENTYFIKACJA.PL usług rejestracji numerów mikroczipów, danych oznakowanych nimi zwierząt i danych osobowych ich właścicieli w międzynarodowej bazie IDENTYFIKACJA.PL.

REKORD – pojedynczy wpis bazodanowy zawierający dane osobowe właściciela, informacje kontaktowe oraz dane jego zwierzęcia.

01

INFORMACJE O PODMIOCIE

 • Polskie Towarzystwo Rejestracji i Identyfikacji Zwierząt Sp. z o.o., z siedzibą w Gdańsku 80-155 przy ul. Wrocławskiej 21, Adres do korespondencji: UP Gdańsk 6, al. Grunwaldzka 108, 80-206 Gdańsk, skr. poczt. 235, NIP: 583-308-10-54, REGON: 220863914, Tel: 58 500 85 36, E-mail: info@identyfikacja.pl, to właściciel i administrator serwisu internetowego oraz międzynarodowej bazy zwierząt IDENTYFIKACJA.PL.
02

ZASADY REJESTRACJI ON-LINE DLA KLIENTÓW

 • Serwis IDENTYFIKACJA.PL umożliwia rejestrację zwierząt oznakowanych mikroczipem w standardzie ISO 11784/11785.
 • Warunkiem poprawnej rejestracji on-line rekordu jest uprzednie nawiązanie współpracy z IDENTYFIKACJA.PL, w ramach której klient otrzymuje dane dostępowe do systemu (login i hasło), zalogowanie się i wypełnienie formularza rejestracji według wskazanych instrukcji. Potwierdzeniem zgody klienta na warunki współpracy jest akceptacja niniejszego regulaminiu i zalogowanie się do systemu w oparciu o otrzymane dane.
 • Konta klientów mają przydzieloną indywidualnie ilość możliwych do wprowadzenia rekordów. Ilość ta może być każdorazowo zwiększona poprzez ich zakup. Wykorzystanie dostępnej liczby rekordów spowoduje brak możliwości dodawania kolejnych danych do systemu.
03

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 • Rejestracja i umieszczenie danych osobowych w międzynarodowej bazie IDENTYFIKACJA.PL następuje wyłącznie po uzyskaniu przez administratora dobrowolnej zgody właściciela zwierzęcia na ich przetwarzanie, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r.
 • Właściciel wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez administratora i umieszczenie ich w bazie IDENTYFIKACJA.PL podczas procedury rejestracji w placówce klienta/przetwarzającego (w gabinecie, schronisku, etc.)
 • Pozyskane przez administratora dane wykorzystywane są wyłącznie w celu realizacji usług elektronicznej ewidencji i identyfikacji zwierząt zarejestrowanych w bazie IDENTYFIKACJA.PL. Administrator poleca przetwarzającemu przetwarzanie danych, a przetwarzający przetwarza dane w imieniu administratora w związku z postanowieniami niniejszego regulaminu.
 • Przedmiotem przetwarzania jest zbieranie danych osobowych i adresowych osób zgłaszających swoje zwierzę do rejestracji w IDENTYFIKACJA.PL, zawartych w formularzu rejestracji zwierzęcia on-line i wprowadzanie ich do systemu bazodanowego IDENTYFIKACJA.PL przez przetwarzającego.
 • Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie z wykorzystaniem systemu informatycznego. Przetwarzanie obejmować będzie w szczególności takie operacje lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych, jak zbieranie danych, przechowywanie danych i wprowadzanie ich do systemu bazodanowego IDENTYFIKACJA.PL
 • Podanie przez właściciela zwierzęcia prawdziwych i aktualnych danych podczas procesu rejestracji jest dobrowolne, jednak w przypadku podania nieprawdziwych lub niepełnych danych, świadczenie przez IDENTYFIKACJA.PL oferowanych usług względem jego osoby i jego zwierzęcia może być utrudnione lub niemożliwe.
 • Rodzajem danych osobowych przetwarzanych są dane osobowe zwykłe (imię, nazwisko, adres, telefon, e-mail) właściciela zwierzęcia zgłaszanego do rejestracji w IDENTYFIKACJA.PL przez przetwarzającego.
 • Klient zobowiązuje się przetwarzać powierzone dane wyłącznie w celu przewidzianym w niniejszym regulaminie oraz polityce prywatności serwisu IDENTYFIKACJA.PL. Klient zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy danych osobowych pozyskanych i powierzonych mu w związku z rejestracją w systemie IDENTYFIKACJA.PL, a w szczególności do tego, że nie będzie w okresie współpracy z podmiotem i po jej rozwiązaniu: przekazywać, wykorzystywać lub ujawniać tych danych osobom i podmiotom nieupoważnionym.
 • Przetwarzający ponosi pełną i nieograniczoną odpowiedzialność za działania i zaniechania osób wyznaczonych przez niego do przetwarzania danych w ramach współpracy określonej niniejszym regulaminem, jak i za własne działania oraz zaniechania.
04

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 • Administrator nie ponosi odpowiedzialności za niezawinione i niezależne od niego uzyskanie dostępu osób trzecich do kont klientów, jak również za próby oraz/lub następstwa prób wyłudzeń spowodowanych działaniem programów phisingowych, czy wirusów przekierowujących, działających w sposób utajony w przeglądarkach lub klientach poczty użytkowników. Klient zobowiązany jest do zachowania odpowiednich środków ostrożości celem zabezpieczenia danych dostępowych do swojego konta w serwisie IDENTYFIKACJA.PL.
 • Mając na względzie prawidłowość funkcjonowania serwisu IDENTYFIKACJA.PL, podmiot zastrzega sobie prawo do czasowego zablokowania lub całkowitego usunięcia konta klienta w przypadku naruszenia przez niego regulaminu, prawa RP lub międzynarodowego.
 • Współpraca określona niniejszym regulaminem może zostać rozwiązana przez klienta w dowolnym momencie. Wypowiedzenie musi być złożone w formie mailowej na adres admin@identyfikacja.pl.
 • Akceptacja niniejszego regulaminu świadczenia usług i korzystanie z danych dostępowych w celu rejestracji równoznaczne jest z potwierdzeniem współpracy klienta z IDENTYFIKACJA.PL. W sprawach nieobjętych niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisy prawa polskiego.
 • Niniejszy regulamin nie dotyczy przedstawicieli urzędów miast i gmin, z którymi IDENTYFIKACJA.PL współpracuje w ramach prowadzonych akcji bezpłatnego znakowania. Regulamin wchodzi w życie z dniem jego publikacji na stronach serwisu www.identyfikacja.pl.

GENEROWANIE NOWEGO HASŁA:

Strona serwisu IDENTYFIKACJA.PL używa ciasteczek (cookies) dzięki czemu może działać lepiej. Dowiedz się więcej na temat naszej polityki cookies

TOP